АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Вижте новината ТУК

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

За учебната 2021/2022 година, 150. ОУ обявява прием за една подготвителна група за деца на 5- и 6-годишна възраст с полудневна организация.

Децата ще получат:

·      обучение в различни образователни направления, съгласно държавен образователен стандарт за предучилищно образование; 

·      лесно адаптиране към училищната среда; 

·      занимания и отдих в уютна игрова среда; 

·      интерактивна стая/игротека; 

·      просторен, богато озеленен двор за игри, стая на открито; 

·      медицинско обслужване; 

·      безплатна подкрепителна закуска по програма „Училищен плод и мляко“ на фонд ,,Земеделие"; 

·      училищен бюфет. 

По желание на родителите предлагаме:

·      обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню; 

·      извънкласни дейности по интереси – аглийски език по сертифицирани прорами на езикови центрове „Фарос“ и „Том и Джери“, шах в СК „Рицар“, футбол в ДСА „Том и Джери, баскетбол, кикбокс в СК „Масару“, модерни и народни танци в танцова школа „Орфеево цвете“;

·      посещаване на басейна в сградата на училището, стопанисван от УСШ „София“; 

Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи в училищата и първи клас - https://kg.sofia.bg/

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2021/2022 г. ще бъде публикувано на 14.05.2021 г. в ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас“

Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 150. ОУ за учебната 2021/2022 г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2021 г. 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми родители,

През учебната 2021/2022 година 150.ОУ обявява 66 свободни места за първокласници в три паралелки.

Заповед на директора за утвърждаване на училищния план-прием

Кандидатстването става изцяло по електронен път чрез електронната система за прием в първи клас  - https://kg.sofia.bg

19.04.2021г. - Обявяване на свободните места в сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас/;

от 19.04.2021г. до 28.05.2021г. (вкл.), до 18,00 часа - Регистриране и кандидатстване;

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.

Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Информация относно работата със системата можете да видите в следното ВИДЕО

Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето като са определени прилежащите райони на училищата

Прилежащ район на 150.ОУ:

бл. 302, бл. 304, бл. 314, бл. 315, бл. 316, бл. 317, бл. 318, бл. 319, бл. 320, бл. 321, бл. 330, бл. 414, бл. 415, бл. 416, бл. 417, бл. 418, бл. 419, бл. 420, бл. 421, бл. 422, бл. 423, бл. 501, бл. 502, бл. 503, бл. 504, бл. 505, бл. 506, бл. 507, бл. 508, бл. 509, бл. 510, бл. 511, бл. 512, бл. 513, бл. 514, бл. 515, бл. 516, бл. 517, бл. 518, бл. 519, бл. 523, бл. 524, бл. 526, бл. 527, бл. 528, ул.

65"Делийска воденица" 25-29, ул.„Димитър Пешев“, ул. „Обиколна“ No 5, 8, бул. „Цариградско шосе“ No 293-389


 

 

Уважаеми посетители, в момента сайтът ни е в процес на обновяване.

За актуална информация и новини можете да посетите официалната Фейсбук страница на училището.

План за работа

на

УЧИЛИЩНА  КОМИСИЯ

ПО  БЕЗОПАСНОСТ  НА  ДВИЖЕНИЕТО  ПО ПЪТИЩАТА  ПРИ  150.ОУ „ЦАР СИМЕОН  ПЪРВИ“ 

за учебната2020/2021г.


Седмично разписание 2020 / 2021 учебна година – втори срок

   СЕДМИЧНО ОБЕДНО МЕНЮ ЗА ПЕРИОДА: 15.03.2021г. - 19.03.2021г.

 

Скъпи ученици, драги родители, уважаеми колеги!

Честита 2021 година!

Нека тя бъде здрава, ведра, щедра на волност , усмивки и красота!

Благословена и светла Нова година!

От 04.01.2021г. присъствените занятия за учениците от 1.- 4.клас се възобновяват при стриктно спазване на Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през 2020/2021 учебна година в условията на COVID 19, изготвени от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването.

За учениците от 5.-7.клас продължава обучението от разстояние в електронна среда  чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии до 31.01.2020г.

На всички желая успешна и ползотворна  работа!

Виолина Велкова

Директор на 150.ОУ“Цар Симеон Първи“


 

 

Обучение в електронна среда от разстояние

            Във връзка със заповед № РД 01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, заповед № РД 09 – 3457/26.11.2020г. на Министъра на образованието и науката и решение на Педагогически съвет – Протокол № 6 / 27.11.2020г. се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 27.11.2020г. до 21.12.2020г.

Училищата преустановяват присъствените учебни занятия. Обучението на учениците от 150.ОУ „Цар Симеон Първи“ ще се осъществява в електронна среда от разстояние чрез платформата MS Teams и електронен дневник One book. Информацията за организацията на обучението е изпратена чрез електронния дневник до училищната общност – ученици, родители и учители.

За предстоящите дни на обучение в електронна среда, педагогическият екип е мотивиран да се справи с предизвикателството с  подкрепата на родителите на учениците.

Споделената отговорност е гаранция за добри резултати, споделените трудности са път за верните решения, споделената радост е човешко тържество.

Здрави, ведри и успешни дни !

Виолина Велкова

Директор на 150.ОУ“Цар Симеон Първи“

 

На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бяха взети следните решения:
1.„….Предлага на директора на Столичната регионална здравна инспекция, да упражни правомощията си по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и да издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, а именно:
1.1. За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително.
1.2 За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.
На директорите на училища се препоръчва при повишаване на броя на заболелите, учебният процес да преминава в електронна среда и за други класове по разписаната от министъра на образованието и науката процедура, съгласно негова заповед №РД 09-3158/11.11.2020 г.
Моля незабавно за решенията на Столичния щаб да бъдат уведомени всички учители, ученици и родители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Заповед на министъра на здравеопазването от 11.11.2020г.

Заповед на министъра на образованието и науката от 11.11.2020г.

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град.

График за психологически консултации


50 дръвчета в двора на 150.ОУ “Цар Симеон Първи“ – една инициатива на Столична община 

     На  04.11.2020 година  в двора на 150.ОУ “Цар Симеон Първи“  по инициатива на Столична община бяха засадени 50 дръвчета . Учениците от 2а,б,в класове  участваха с голям ентусиазъм в засаждането на кестените и кленовете, които изпълниха просторния училищен двор със свежест и настроение. Госпожа Калева и госпожа Терзиева от отдел „Благоустройство и екология“ в район Искър, Столична община  подкрепиха децата с полезни съвети за грижите при отглеждането на дръвчета, чиито стопани от днес са учениците и учителите от 150.ОУ“Цар Симеон Първи“!

    Зеленият пояс около училищната ограда ще предпазва децата, които играят навън от вредните емисисии на  автомобилния трафик.  Доброто взаимодействиe в училищната общност ще намери  нов  притегателен център в общата грижа за допълването на  есететическия  облик на 150.ОУ “Цар Симеон Първи“.

 

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г. Линк към електронната платформа: https://oud.mon.bg/


Денят на народните будители е особен ден в празничния календар на българина!

Той е ден за памет към делото на българските будители. Той е ден на настоящето-защото будителството е ежедневен труд.

Той е ден на бъдещето в съдбовната мисия да бъдем и да будим!

Желая крепко здраве, сили, за да съхраните пламъка и да разпръсквате светлината, дълбока удовлетвореност!

Честит празник!

Виолина Велкова

Директор на 150.ОУ

 

     

 

Резултати от проведения конкурс за извънкласни дейности в 150.ОУ

Протокол

Заповед

 

Често задавани въпроси и отговори на Министерство на Здравеопазването

 

График за доставка на продукти по схема "Училищно мляко" за 2020/2021г.

График за доставка на продукти по схема "Училищен плод" за 2020/2021г.

Конкурс за детска рисунка под наслов "Защо да хапвам плод,мляко и мед"

Есен в 150.ОУ"Цар Симеон Първи"

Есента влезе в училищното пространство с цветове и идеи. Учениците от 150. училище подредиха изложба със свои творби. Г-жа Бабукчиева, г-жа Георгиева и техните ученици внесоха очарованието на есента с творческия поглед на таланта.

Виолина Велкова

Директор на 150.ОУ"Цар Симеон Първи"

 

 

Във връзка с изтеклата седмица на БДП 16.09-23.09.2020г., на 23.09.2020г. бе проведено обучение и практическо занятие по БДП на учениците от 5 Б клас, с класен ръководител д-р Елка Владимирова. След занятието бе проведено състезание, в което участваха: Александър Василев, Венцислав Ивов, Ива Стоянчова, Дария Пандурска, Ема Стоянова и Галена Караасенова, на което учениците показаха компетентност и отговорност при спазване на правилата за БДП. Настроението беше жизнерадостно, а участниците бяха удовлетворени от постигнатото.

 


    В навечерието на празника, 22. септември учениците от начален етап оформиха тематични кътове.

    За смисъла на празника и силата на свободния дух говориха в Часа на класа днес учениците и техните учители.Празничен поздрав от училищния екип!


 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги:

шахмат,футбол,кикбокс и карате,народни и модерни танци,приложни изкуства,английски език.


ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Организация на учебния ден

Училищен учебен план

График за провеждане на консултации

График за класни и контролни работи

 Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Училищният стол ще работи от 23.09.2020г. От същата дата ще започне и раздаването на безплатните закуски. Купони ще се продават всеки петък от 7.30ч. до 8.30ч. при охраната. Цената на купона е 2,50 лв + 0,50 лв. за опаковката. 

Предпазни мерки и правила за ученици, родители, педагогически специалисти, непедагогически персонал в училището и външни партньори в образователния процес за учебната 2020/2021г. в условията на СО</

Постижения

20171120_075402

СПОРТ

Вътрешно състезание на спортен клуб Масару - 21.04.2018 г.  Треньор Иво Деспотов.

Александър Делчев, IIв клас - 2 златни медала спаринг и 1 златен в категория четирибой.

Николай Вучев, IIв клас - 1 златен и 1 сребърен в категория спаринг, 1 златен в категория четирибой.

Деян Трифонов, IIа клас - 1 златен медал в  категория спаринг  и 1 сребърен  в категория четирибой.

В отборното представяне - 150 ОУ бронзов медал, трето място.

Носители на купа „Иккен опън“ - 22.04.2018г.  Треньор Иво Деспотов.

Александър Делчев, първо място в категория до 25 кг и  Николай Вучев, първо място в категория до 28 кг.,

Деян Трифонов, IIа клас първо място в категория до 48 кг.

Поздравления за работота на треньора Иво Деспотов!!!


 

Вътрешен Масару турнир - от участвалите седем училища, отборът на 150 ОУ се класира на трето място и взе бронзови медали.

На снимката:  Александър Делчев   II  в кл. - два златни медала - четирибой и спаринг.

Николай Вучев   II  в кл. - два златни медала - четирибой и спаринг.

 

Елица Божилова, II в клас - първо място на шахматен турнир "Купа евро София", момичета 8 години.

Пламен Божинов, III б клас - първо място на карате - турнир в гр. Кутина, Хърватска

Александър Делчев  - II  в кл. - второ място на карате-турнир в гр. Кутина, Хърватска.

Николай Вучев  II в клас - трето място на карате-турнир в гр. Кутина, Хърватска.

Svetovna kupa i medal I

Успехи на Пламен Божинов - II б клас

Световен шампион

ПЛАМЕН БОЖИНОВ ОТ ВТОРИ „Б“ КЛАС, ТРЕНЬОР ИВО ДЕСПОТОВ ОТ СПОРТЕН КЛУБ MASARU  :

 

1. ПЪРВО МЯСТО ПО КИКБОКС НА HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP  2017, БУДАПЕЩА  19-21 МАЙ 2017.

2. ТРИ ПЪРВИ МЕСТА ПО КИКБОКС НА BALKAN OPEN 2017  В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 05-06 МАЙ 2017.  MASARU ПЕЧЕЛИ КУПА ЗА НАЙ-ДОБЪР ОТБОР НА БАЛКАНИТЕ.

3. РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОН НА ДЪРЖАВНОТО  ПЪРВЕНСТВО ПО КИКБОКС ГР.ГАБРОВО 29 АПРИЛ 2017.

4. EUROPEAN CUP CARLOVC OPEN 2017 10-12 ФЕВРУАРИ - ВТОРО МЯСТО

 

УЧАСТВАЛ ОЩЕ В :

ВЪТРЕШНИ КЛУБНИ СЪСТЕЗАНИЯ 2015-2017 /УЧАСТВАЩИ УЧИЛИЩА: 4 ОУ, 119 СОУ, 150 ОУ, 11 ОУ, 45 ОУ, 149 СОУ, 145 СОУ/ - 9 ЗЛАТНИ, 1 СРЕБЪРЕН, 1 БРОНЗОВ

x