ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

08 Ноември 2016

В За училището/Училищно настоятелство/е 

 информацията за състава на обществения съвет, за неговите заседания и решенията, които взема.

В За училището - отчети по тримесечия

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 23.11.2016 год. в 18 ч. по класни стаи

x